Login Register
 
Organization Structure
 
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ดำเนินการภายใต้การกำกับของอธิบดีกรมควบคุมโรค และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่  (1) กลุ่มบริหารทั่วไป  (2) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  (3) กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการความรู้  (4) กลุ่มพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน  (5) กลุ่มวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 


ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัด 36 คน


View 862